Vind je boekhouder voor
Jaarrekening

Vind je boekhouder voor
Jaarrekening

Jaarrekening uitbesteden: wat staat er in de jaarrekening?

Hoe ontwikkelt je bedrijf zich financieel? Hoe zit het met de financiële risico's? Zal de omzet groeien? Op dit soort vragen wordt al snel een antwoord gegeven bij het inzien van de jaarrekening van een onderneming. Door jaarrekeningen van verschillende jaren met elkaar te vergelijken, krijg je een helder beeld van de ontwikkelingen in je bedrijf. Bij Boekhouders.nl helpen we je graag aan een geschikte boekhouder (of accountant) voor je eenmanszaak, BV of VOF. Zo weet je zeker dat de jaarrekening op tijd en zonder fouten wordt gedeponeerd. 

Maar wat is een jaarrekening precies? Wat staat er allemaal in en ben ik verplicht om deze te hebben? Die vragen beantwoorden we hieronder.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van een onderneming in het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening is het geheel van de balans en resultatenrekening met een toelichting daarop. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het financiële wel en wee van een onderneming over afgelopen boekjaar. In dit artikel leggen wij uit wat een balans is, wat een resultatenrekening is en hoe een jaarrekening is opgebouwd.

Wat is een balans?

De balans geeft een momentopname weer van de huidige situatie van het bedrijf: de schulden en bezittingen. De balans wordt meestal op 31 december opgesteld (hoewel grotere ondernemingen vaak ook balansen op een kwartaalultimo publiceren). 

De ondernemer kijkt hierbij naar alles wat aanwezig is in het bedrijf en welke crediteuren en debiteuren er nog open staan. De balans is altijd een momentopname.

wat is een balans

Wat is een resultatenrekening?

De resultatenrekening is het overzicht van inkomsten en de kosten die een onderneming heeft over een periode, bijvoorbeeld één jaar. De resultatenrekening wordt ook wel winst- en verliesrekening genoemd want hieruit blijkt het resultaat van een onderneming: winst of verlies.

Uit welke onderdelen bestaat een jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit meerdere onderdelen. Hoe groter de onderneming is des te meer onderdelen dienen aan bod te komen in de jaarrekening. De jaarrekening van bijvoorbeeld Shell is uitgebreider en complexer dan de jaarrekening van een lokale ondernemer.

Het rapport van de jaarrekening is globaal als volgt opgebouwd:
1. Accountantsrapport
1.1 Verklaring
1.2 Algemeen
1.3 Resultaatvergelijking
1.4 Financiële positie
1.5 Fiscale positie

2. Jaarrekening
2.1 Is een jaarrekening verplicht?
2.2 Balans einde boekjaar (bijvoorbeeld 31 dec)
2.3 Winst- en verliesrekening
2.4 Kasstroomoverzicht
2.5 Toelichting op de jaarrekening
2.6 Toelichting op de balans
2.7 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2.8 Geconsolideerde jaarrekening

Hieronder wordt kort toegelicht welke informatie in welk onderdeel staat. Zoals aangegeven, opent de jaarrekening altijd met het accountantsrapport.

1. Accountantsrapport van een jaarrekening


1.1 Verklaring
Hier beschrijft de accountant of boekhouder dat hij verslag uitbrengt over de jaarrekening van de onderneming.

1.2 Algemeen
In dit gedeelte staat informatie over de onderneming, zoals de oprichtingsdatum, statuur,  gegevens van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en doelstelling van de onderneming.

1.3 Resultaatvergelijking
De resultaatvergelijking is gebaseerd op de winst- en verliesrekening, een snel overzicht van de resultaten over afgelopen boekjaar in vergelijking met het jaar daarvoor.

1.4 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming worden gegevens uit de balans vergeleken, op dezelfde manier zoals bij de resultaatvergelijking. Bij het vergelijken van de financiële positie van een onderneming worden vergeleken: voorraden, vorderingen, liquide middelen, werkkapitaal en de eigen vermogens positie.

1.5 Fiscale positie
Wat is fiscale positie in een jaarrekening? Bij de fiscale positie wordt het verschuldigde vennootschapsbelasting over het voorgaand boekjaar berekent. Het gaat hierbij dus om de positie van de vennootschapsbelasting. Er wordt in de fiscale positie beschreven hoeveel belasting je in het afgelopen jaar hebt betaald. Voor vennootschapsbelasting geldt dat je korting op de belasting krijgt als er compensabele verliezen (verliezen die in mindering gebracht kunnen worden in de toekomst) zijn. Hierdoor kan het zijn dat de te betalen vennootschapsbelasting dit jaar lager zal zijn en kun je een lager bedrag meenemen in het kasstroomoverzicht. In dit overzicht staat het gehele verlies uit het verleden dat nog gecompenseerd kan worden in de toekomst. 

2. Jaarrekening

2.1 Is een jaarrekening verplicht?


Niet alle ondernemers zijn verplicht om een jaarrekening op te stellen. Het is verplicht bij de volgende organisatievormen:

 • Een vereniging/stichting waarbij de onderneming in twee opeenvolgende jaren minimaal 4,4 miljoen euro omzet heeft.
 • VOF's waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
 • Coöperaties
 • BV’s en NV’s

Een jaarrekening voor eenmanszaken en zzp'ers is dus niet verplicht. Wel adviseren wij om toch een jaarrekening op te (laten) stellen zodat je een beter inzicht krijg in de financiële gezondheid van je bedrijf.

2.2 Activa als onderdeel van de jaarrekening
De jaarrekening begint altijd met de balans. Deze bestaat uit activa en passiva. Activa is de verzamelnaam voor de posten aan de debetzijde van de balans. De activa kunnen worden onderverdeeld:

 • vaste activa
 • vlottende activa

De vaste activa worden onderverdeeld in:

 • immateriële vaste activa (niet tastbare bezittingen zoals octrooien, intellectuele eigendommen, goodwill en software)
 • materiële vast activa (bedrijfsgebouwen, machines en installaties, computers)
 • financiële vast activa (deelnemingen, vorderingen op deelnemingen)

De vlottende activa worden onderverdeeld in:

 • voorraden (zoals handelsgoederen voor verkoop, voorraad grondstoffen om handelsgoederen te kunnen produceren)
 • vorderingen (op debiteuren en participanten) en overlopende activa
 • effecten
 • liquide middelen (bankrekeningen en contant geld)

Passiva als onderdeel van de jaarrekening
Passiva is de verzamelnaam voor de posten aan de creditzijde van de balans.

Aan de passiva zijde staan vermeld:

 • Eigen vermogen (aandelenkapitaal, overige reserves)
 • Kortlopende schulden en overlopende passiva (handelsdebiteuren, overige schulden)

2.3 Winst en verliesrekening (resultatenrekening)
De resultatenrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Netto omzet: de volledige omzet exclusief de omzetbelasting
 • Kostprijs van de omzet: inkoopwaarde van de verkochte goederen

Daarnaast worden in de resultatenrekening vermeld:

 • Verkoopkosten
 • Kantoorkosten
 • Algemene kosten
 • Personeelskosten
 • Belastingen

Is de uitkomst van deze berekening positief, dan is er een positief bedrijfsresultaat. Is het resultaat negatief, dan is de onderneming verliesgevend.

2.4 Kasstroomoverzicht
Een kasstroomoverzicht gebruik je om inzicht te krijgen op welke manier liquide middelen in een onderneming zijn besteed en uit welke bron er liquide middelen zijn ontvangen.

Een kasstroomoverzicht wordt onderverdeeld in drie categorieën:

 • Kasstroom uit operationele activiteiten (verandering in werkkapitaal: voorraden en onderhanden werk, vorderingen, kortlopende schulden)
 • Kasstroom uit investeringsactiviteiten (inkomsten en uitgaven mbt vast activa)
 • Kasstroom uit financieringsactiviteiten (financiering door vreemd vermogen en/of eigen vermogen)

2.5 Toelichting op de jaarrekening
Bij een grote rechtspersoon is de toelichting uitgebreid en wordt alles toegelicht wat in enige mate invloed heeft op het resultaat zoals betalingen aan de directie. Grotere ondernemingen kunnen ook controleplichtig zijn, dit betekent dat ze bijvoorbeeld verplicht een controleverklaring laten opstellen.

2.6 Toelichting op de balans
De toelichting verschaft informatie over de risico's, die een onderneming loopt.

2.7 Toelichting op de winst- en verliesrekening
De toelichting geeft informatie over de risico's die de onderneming loopt met betrekking tot financiële onderwerpen zoals prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en kasstroomrisico die de winst (negatief) zouden kunnen beïnvloeden.

Ook interessant:

2.8 Geconsolideerde jaarrekening

Wat is een geconsolideerde jaarrekening en waarom is deze belangrijk? In Nederland dient iedere vennootschap waarop het algemeen recht inzake consolidatie van toepassing is een geconsolideerde jaarrekening te hebben. Dit is vaak het geval bij ondernemingen die één of meerdere dochtermaatschappijen hebben. Consolideren is letterlijk het samenvoegen van jaarrekeningen tot één gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening. Een geconsolideerde jaarrekening laat cijfers zien van een groep ondernemingen alsof ze tot één onderneming behoren. Een geconsolideerde jaarrekening is belangrijk om een goed zicht te krijgen op de financiële status van de groep.

geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening laten maken: voor BV, ZZP, VOF

Jaarrekening uitbesteden? We begrijpen dat je naast het runnen van je eensmanzaak, BV of VOF weinig tijd hebt om dit zelf te doen, of hier niet de juiste kennis voor hebt. Dat is geen enkel probleem, bij Boekhouders.nl hebben we professionele boekhouders en accountants beschikbaar die je graag verderhelpen bij het opstellen en deponeren van de jaarrekening. Zo word je verlost van veel werk en voorkom je dat er eventuele fouten in de jaarrekening staan. 

Het laten maken van de jaarrekening door een professionele boekhouder kent verschillende voordelen:

 • Tijdsbesparing
 • Aangiftes worden altijd op tijd ingediend
 • Snelle digitale verwerking van jaarrekening
 • Direct contact met je eigen boekhouder of accountant
 • Direct inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf
 • Direct inzicht in hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt (fiscale status)

Jaarrekening laten maken kosten
De kosten van het uitbesteden van de jaarrekening verschilt per rechtsvorm en bedrijfsgrootte. Zo zal een startende zzp'er minder facturen hebben dan een BV die al wat jaren actief is. Via onze gratis serice kun je vrijblijvend offertes vergelijken van verschillende boekhouders bij jou in de buurt. Mocht je een accountant of boekhouder vinden waarmee je een samenwerking wilt starten, dan spreek je de prijs direct met de desbetreffende partner af en stappen wij er tussenuit.

FAQ - Veelgestelde vragen over jaarrekening

 • Controleert de KvK gedeponeerde jaarrekeningen?
  Nee, de KvK controleert gedeponeerde jaarrekeningen niet op de inhoud. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer zelf. Let er dus op dat dit meteen goed gebeurt en laat je jaarrekening uitbesteden aan een financieel specialist zodat er geen onnodige fouten in de jaarrekening zullen staan. Wel controleert de KvK de status van de jaarrekening: is het een voorlopige of een vastgestelde jaarrekening?
 • Van welke organisaties kan ik een jaarrekening bestellen?
  Je kunt van iedere rechtspersoon die verplicht is om een jaarrekening te deponeren een jaarrekening bestellen. Deze rechtsvormen zijn verplicht om een jaarrekening te depoeren: BV's, NV's, cooperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en VOF's en CV's waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn. Daarnaast is een jaarrekening verplicht voor verenigingen/stichtingen die in 2 opeenvolgende boekjaren minstens 6 miljoen euro omzet p. jaar hebben. Voor bepaalde organisaties in specifieke branches is een jaarrekening ook verplicht, denk aan woningcorporaties en pensioenfondsen.
 • Hoe deponeer ik mijn jaarrekening?
  Tegenwoordig kun je enkel digitaal de jaarrekening aanleveren. Er zijn diverse manieren waarop organisaties hun jaarrekening digitaal deponeren. Welk systeem voor jouw onderneming het best werkt hangt onder meer af van de bedrijfsgrootte.
 • Wanneer moet de jaarrekening worden gedeponeerd?
  Binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar moeten de voorlopige jaarrekening zijn opgestuurd naar de KvK. De Algemene Vergadering heeft nog twee maanden de tijd om de uiteindelijke jaarrekening vast te stellen.
 • Wie kan een jaarrekening opstellen?
  Een boekhouder of accountant kan een jaarrekening opstellen op basis van je gegevens uit een bepaald boekjaar. Het is wel noodzakelijk om zelf goed de administratie van het boekjaar bij te houden of om deze te laten bijhouden.
 • Hoe lees ik de jaarrekening?
  Meer hierover lees je in de blog: Jaarrekening maken, hoe doe ik dat als zzp'er?
 • Hoe stel ik de jaarrekening op?
  Meer hierover lees je in de blog: Jaarrekening maken, hoe doe ik dat als zzp'er?

Accountant of boekhouder nodig voor jaarrekening?

Voor overige vragen of contact kun je ons altijd bellen +31 (0)432003092 of mailen (info@boekhouders.nl). Vraag hieronder vrijblijvend verschillende offertes aan van Finance Professionals die je verder helpen met de jaarrekening of andere financiële werkzaamheden.

Begin mijn aanvraag (100% vrijblijvend)

4,6
130 beoordelingen
Werkzaamheden
Bedrijfsvorm*
Heb je al een boekhouder?
Beveiligde verbinding
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor jou als ondernemer.